Varhainen tuki on vaativaa esimiestyötä

Varhainen tuki, puuttuminen, välittäminen – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Käytetään kuitenkin tässä lyhennystä vatu. Yksinkertaistettuna vatu on työhyvinvointia ylläpitävä prosessi ja ennakoivan työkyvyn johtamisen toimintamalli. Sen keskeisenä tavoitteena on puuttua ennakollisesti häiriötekijöihin tai poissaoloihin, jotka saattavat johtaa työkyvyn olennaiseen heikkenemiseen. Vatulla on siis tärkeä tavoite.

 

Toiminta ratkaisee

 

Kuten kaikki toimintamallit myös vatu jää vain malliksi tai ohjelmaksi ilman toimintaa. Varhainen tuki onkin mitä suurimmassa määrin ennakoivaa toimintaa ja puuttumista ja myös vahvasti osa suorituksen johtamista. Vatu on johdonmukaista ja ennakollista vuorovaikutusta sekä asioiden puheeksi ottamista. Se on myös olennainen osa esimiesten työtä. Kyllä vain – vatua ei voi ulkoistaa HR:lle tai työterveyshuoltoon, vaan se on esimiehen vastuulla.

 

Mitä esimiehiltä vaaditaan?

 

Esimiehiltä vaaditaan rohkeutta. On vain inhimillistä, että vaikeiden tilanteiden toivoisi katoavan itsestään ilman, että niihin täytyisi puuttua. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan pahimmillaan tilanne laajenee ja monimutkaistuu. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää ottaa asiat puheeksi heti, kun ensimmäisiä merkkejä ilmenee. Rohkeuden lisäksi esimiehiltä vaaditaan tietoisuutta. Esimiesten täytyy tietää, milloin ja miten asioihin puututaan. Esimiehet täytyy valmentaa yrityksen varhaisen tuen toimintamalliin, puheeksi ottamiseen ja erilaisten hälytysmerkkien tunnistamiseen. On tärkeää, että konkreettisten hälytysmerkkien, kuten sairauspoissaolojen, lisäksi toimintamalli kannustaa puuttumaan myös muihin hälytysmerkkeihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työajan hallinnan heikkeneminen, muutokset käyttäytymisessä tai työilmapiirissä.

 

Juridiikka luo puitteet

 

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista kehystää juridiikka. Lainsäädäntö säätää tietyt vähimmäisedellytykset työturvallisuuteen ja terveyteen liittyen, joiden tulee vähintään olla kunnossa. Me HR Legal Servicessä puhumme perusasioista ja niiden kuntoon saattamisesta. Hyvän perustan päälle on hyvä ja myös helpompi rakentaa uutta.

 

Peruasioihin kuuluu myös se, että esimiehet tietävät omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Heidän tulee tietää, että heillä on oikeus ja myös velvollisuus puuttua tilanteisiin, jotka häiritsevät työtä, työyhteisön toimintaa tai ovat haitaksi tai jopa vaaraksi työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Puuttumisen pohja juontaa työsopimuslain direktio-oikeudesta.

 

Muiden ohella työturvallisuuslaki luo velvoitteita työnantajalle. Työturvallisuuslaissa säädetään mm. työnantajan yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta. Tämän yleisen huolehtimisvelvollisuuden osa on jatkuva tarkkailuvelvollisuus. Esimiesten on työnantajan edustajina jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa. Esimiesten tuntosarvien täytyy olla herkät. Erityisesti tätä herkkyyttä vaaditaan tässä kuormittavassa tilanteessa, jossa me kaikki tällä hetkellä olemme.

 

Tukea esimiehille

 

Varhaisen tuen, puuttumisen ja välittämisen toiminta on siis vaativaa esimiestyötä.  On täysin selvää, että esimiehet eivät voi tehdä tätä työtä yksin. Vaikka vastuu toiminnasta on esimiehillä, he tarvitsevat tähän tukea. Onkin hyvä miettiä, onko työnantaja luonut edellytykset tämän esimiestyön toteuttamiselle ja esimiesten yleiselle tietoisuudelle? Miten yritys voi tukea esimiehiä tässä työssä, jolla on kauaskantoiset vaikutukset? Tukemalla esimiehiä tässä vaativassa työssä, yritys luo välittämisen kulttuuria ja pohjaa koko varhaisen tuen toimintamallin toteutumiselle. Myös esimiehillä on oikeus voida hyvin omassa työssään.

 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan lisää ennakollisesta työkyvyn johtamisesta asiakasaamuumme 16.6. klo 8.30–10.

 

Minna on työsuhdejuridiikkaan erikoistunut asiantuntija ja valmentaja. Minna on syventynyt myös työhyvinvoinnin kehittämiseen ja uskookin, että panostaminen työhyvinvointiin on menestyksen avain. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti sekä muita ihmisiä arvostavasti.