Skip to content
Alasivujen-hero-taso1-blogi

Monimuotoisuus työyhteisössä – diversiteetti vahvuudeksi

|

4 min lukuaika

Monimuotoisuudesta puhutaan, mutta syystä tai toisesta yritysten on vaikea tarttua tekemiseen. Ilmassa leijuu erilasia käsitteitä ja termejä, kokonaisuudesta on vaikea saada otetta. Konkretiaan on vaikea tarttua. Tässä blogissa saat selkeät vastaukset siihen, miten voit parhaiten ja konkreettisesti lähteä edistämään asiaa yrityksessäsi: mitä tulee tehdä ja miten saat monimuotoisuuden edistämisen osaksi jatkuvaa toimintaa.

Monimuotoisuus koskettaa kaikkia, ja on osa sosiaalista vastuuta. Se koskettaa myös sinun yritystäsi, sen koosta riippumatta.

Miksi monimuotoisuus on tärkeää työelämässä?

Monimuotoisuuden edistäminen on nykypäivän yrityksille paljon enemmän kuin vain eettinen valinta tai yhteiskunnallinen vaatimus; se on strateginen etu. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset työyhteisöt ovat luovempia, innovatiivisempia ja niillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää ja palvella laajempaa asiakaskuntaa. Monimuotoisuus rikastuttaa työpaikkaa tuoden mukanaan erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, jotka auttavat yritystä näkemään laajemman kuvan. Monimuotoinen yritys välttää niin sanotun "kaikukammio"-efektin, jossa samankaltaiset mielipiteet vahvistavat toisiaan ilman uusia oivalluksia.

Monimuotoisuus on kiistämättä rikkaus, mutta se tarvitsee aina tuekseen inklusiivisen työkulttuurin. Monimuotoisessa työyhteisössä ihmisten erilaisuus, ainutlaatuiset ominaisuudet ja kokemusten kirjo kohtaavat. Joukossa voi olla eri ikäisiä, eri sukupuolia ja erilailla seksuaalisesti suuntautuneita, monia etnisiä taustoja, erilaisia uskontoja ja maailman katsomuksia tai henkilöitä, joilla on jokin vamma. Inklusiivisuus tarkoittaa näiden erilaisuuksien hyväksymistä ja arvostamista, luoden ympäristön, jossa jokainen tuntee itsensä arvostetuksi, kuulluksi ja kykeneväksi osallistumaan täysipainoisesti yhteisön toimintaan. Muodostuu kulttuurin, jossa jokainen voi kukoistaa. Ilman inklusiivista työkulttuuria monimuotoisuus voi johtaa kaaokseen.

Miten edistät monimuotoisuutta työpaikalla?

Monimuotoisuuden edistäminen tuntuu usein vaikealta ja voi tuntia haasteelliselta hahmottaa miten lähteä liikkeelle ja mihin tarttua. Seuraavassa kiteytetysti viisi vaihetta, joita voi noudattaa matkalla kohti monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työkulttuuria.

1. Yrityksen tahtotilan selvittäminen – millainen monimuotoinen yritys haluamme olla?

Aivan ensimmäiseksi yrityksen tulee pohtia, mitä monimuotoisuus merkitsee siellä omassa työyhteisössä ja ennen kaikkea: miksi monimuotoisuus ja inklusiivisuus on tärkeää. Tämä vaatii itsetutkiskelua ja arvojen kartoittamista. Voi aloittaa vastaamalla näihin kysymyksiin:

 • Millaisena yritys näkee itsensä yhteiskunnassa (esimerkiksi edelläkävijä, vastuullinen toimija, alueensa työllistäjä)
 • Millaisena monimuotoisena toimijana yritys haluaa tulla nähdyksi
 • Mitä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden parantaminen tuo liiketoiminnalle ja miten monimuotoisuustavoitteet tukevat sen liiketoiminnallisia päämääriä? (esimerkiksi luovuuden lisääntyminen, työntekijöiden tyytyväisyys)
 • Miten monimuotoisuus ja inklusiivinen työkulttuuri asettuu suhteessa yrityksen arvoihin

Tahtotilan selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan peilata nykytilaa myös tätä vasten.

2. Nykytilan arviointi

Kun yrityksen tahtotila on selvillä, on syytä tarkastella nykytilaa. Missä yritys on tällä hetkellä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden suhteen? Ilman nykytilan ymmärtämistä on mahdotonta rakentaa tulevaisuuden toimenpiteitä. Tämä vaihe voi vaatia kyselyitä, haastatteluja ja datan analysointia, jotta saadaan kattava kuva yrityksen tilanteesta.

Tämä voi tarkoittaa muun muassa:

 • Henkilöstön demografisten tietojen (ikä, sukupuoli, etninen tausta) keräämistä ja analysointia.
 • Kulttuurikartoituksen toteuttamista, jossa selvitetään työntekijöiden kokemuksia työpaikan inklusiivisuudesta.
 • Johtajuuden ja päätöksenteon monimuotoisuuden arviointia.

Tietojen keruun ja analysoinnin jälkeen yrityksen tulee arvioida, miten nykytila vertautuu haluttuun tahtotilaan.

3. Toimenpiteiden pohdinta ja priorisointi

Kun nykytila on selvillä, on aika miettiä seuraavia toimenpiteitä. Usein toimenpiteitä kertyy pitkä lista. Ja koska kaikkea ei voi eikä pidä tehdä kerralla, on priorisointi avainasemassa. Tulee tehdä päätös siitä, mikä meille on juuri nyt tärkeintä, millä toimenpiteellä vaikutamme eniten tahtotilaamme?

Konkreettiset toimenpiteet voivat olla pieniä tai isoja:

 • Koulutuksien järjestäminen tietoisuuden lisäämiseksi monimuotoisuudesta ja ennakkoluulojen vähentämiseksi.
 • Mentorointiohjelmien käynnistäminen vähemmistöryhmien edustajille.
 • Rekrytointiprosessien muokkaaminen siten, että ne houkuttelevat laajempaa hakijakuntaa
 • yrityksen materiaalin kääntäminen vieraalle kielelle
 • Työvaatetusmalliston muuttaminen vastaamaan eri ryhmien tarpeita

4. Konkreettinen toimintasuunnitelma ja mittarit

Suunnitelmaa ei ole ilman toteutusta. Seuraavassa vaiheessa eli toimintasuunnitelmassa laaditaan aikataulu ja vastuujaot sekä asetetaan mittarit. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi SMART-mallia (spesifit, mitattavat, saavutettavat, relevantit ja aikaan sidotut tavoitteet), jonka avulla asetetaan konkreettiset tavoitteet, määritellään mittarit ja seurataan säännöllisesti edistymistä. Tarvittaessa tehdään toimenpiteet.

On myös tärkeää miettiä miten toimintasuunnitelmasta ja mittareista viestitään. Mitä avoimempaa ja läpinäkyvämpää tekeminen on, sitä uskottavampaa se on ja sitä todennäköisemmin se johtaa haluttuihin tuloksiin.

5. Jatkuva seuranta

Jatkuva seuranta ja kehittäminen varmistaa, että monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat osa työyhteisön arkea. Se tarkoittaa muun muassa:

 • Säännöllisiä tarkistuspisteitä, joissa arvioidaan edistymistä asetettuihin tavoitteisiin nähden.
 • Palautteen keräämistä
 • Valmiutta muuttaa toimintasuunnitelmaa uuden tiedon tai palautteen perusteella.
 • Oppimiskulttuurin luomista, jossa virheistä oppiminen on sallittua ja rohkaistua.

Edellä mainitun matkan ja viisi kohtaa voi tehdä yrityksen omien tarpeiden ja maturiteetin mukaan kevyemmin tai systemaattisemmin, pääasia on lähteä liikkeelle.

Monimuotoisuuden edistäminen on jatkuva oppimismatka

Jotta edellä kuvailluissa kohdissa voi onnistua, on hyväksyttävä, että monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen on jatkuvaa oppimista. Se on prosessi, joka ei pääty tiettyihin toimenpiteisiin tai projekteihin, vaan jatkaa kulkuaan niiden päätyttyäkin. Tämä vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Jatkuvaan oppimiseen sisältyvät ainakin seuraavat asiat:

Oppimisen tulee sisältyä yrityskulttuuriin. Yrityksen kulttuurin tulee rohkaista oppimista ja uteliaisuutta monimuotoisuudesta. Epätietoisuuden tai virheiden pelon sijaan uteliaisuus ja halu ymmärtää toista ihmistä tulee nähdä arvokkaana. Työntekijöille tulee tarjota resursseja ja mahdollisuuksia oppia monimuotoisuuden eri aspekteista, kuten kulttuurien erityispiirteistä tai inklusiivisen kielen käytöstä. Virheisiin tulee suhtautua armollisesti.

Koulutuksen ja kehityksen on oltava jatkuvaa. Monimuotoisuuden oppiminen tarkoittaa jatkuvaa koulutusta. Esimerkiksi säännölliset koulutusohjelmat, työpajat, luennot tai sisäiset keskustelutilaisuudet ovat tärkeitä. Jatkuvaa puhetta monimuotoisuudesta tulee ylläpitää organisaatiossa.

Palaute ja reflektio varmistavat oppimisen. Oppiminen on myös kykyä ottaa vastaan ja käsitellä palautetta. Työntekijöitä tulee kannustaa antamaan ja vastaanottamaan rehellistä palautetta toiminnasta, joka vaikuttaa monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Reflektio, eli toiminnan pohtiminen ja arviointi, auttaa ymmärtämään, mitkä toimenpiteet toimivat ja missä on parantamisen varaa.

Toiminta kehittyy jakamalla käytännön kokemuksia. Työyhteisö voi oppia paljon jakamalla sisäisesti omia kokemuksiaan. Tarinat ja esimerkit siitä, miten monimuotoisuuden periaatteita on sovellettu käytännössä ja mitä niistä on opittu, ovat arvokkaita. Tieto ja ymmärrys lisääntyvät laajalti tätä kautta.

Jatkuva arviointi ja uudelleen arviointi varmistaa edistymisen. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tilaa tulee arvioida säännöllisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee olla valmis katsomaan peiliin ja tekemään tarvittaessa muutoksia käytäntöihinsä. Uuden tiedon äärellä tulee olla joustava ja mukautuva.

Yhteenveto

 Tässä vielä kiteytetysti, aloita rohkeasti!

 • Selvitä yrityksesi tahtotila ja tee nykytila-analyysi
 • Pohdi mitä toimenpiteitä tarvitaan ja priorisoi
 • Tee toimintasuunnitelma, aseta tavoitteet ja mittarit
 • Seuraa jatkuvasti ja muuta tarvittaessa suuntaa

Ja lopuksi: hyväksy, että et ole koskaan valmis, kyseessä on alati jatkuva koko organisaation oppimismatka.

Autamme monimuotoisuuden edistämisessä. Ota yhteyttä, jos jäit pohtimaan miten omassa yrityksessäsi asiaa voitaisiin parhaiten edistää.

Jäikö kysyttävää? Lähetä meille viestiä

 

Blogin kirjoittaja

Nina Meincke

show bio

Toimitusjohtaja, Partner

Tehtäväni on luoda onnistumisen edellytykset asiantuntijoillemme ja mahdollista onnistunut asiakastyö. Itse olen työurallani yli 20 vuoden ajan toiminut monenlaisissa asiantuntija-, esihenkilö- ja johtamistehtävissä, ja minulla on laaja kokemus henkilöstötyön eri osa-alueista. Uskon kannustavaan, avoimeen, arvostavaan ja osallistavaan kulttuuriin ja monimuotoisuuteen liittyvät teemat ovat lähellä sydäntäni. Olen ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos mietit voisimmeko auttaa sinua. Uskon, että löydämme yhdessä ratkaisun tilanteeseesi. Vahvuusalueeni

▪ Henkilöstöjohtaminen
▪ Monimuotoisuus
▪ Työsuhdeasiat
▪ HR-prosessit

+358 40 55 99140

Varaa aika kalenterista
graphic

Haluaisitko kysyä jotain?

Laita viestiä – vastaamme pian

graphic

Saisiko olla sähköpostia?

Tilaa viikkokirjeemme, saat yhden viestin viikossa, jossa kerromme tulevista tapahtumistamme, uusista blogeista sekä palveluistamme.

Tavataanko somessa?

Olemme aktiivisia LinkedInissä ja Facebookissa. Somessa pääset tutustumaan meihin hieman pintaa syvemmältä, tule mukaan 😊