Hyvän esimiestyön resepti

Esimiestyö on yhdelle antoisa osa työtä, kun se toiselle voi olla välttämätön, vastuulliseen tehtävään kuuluva velvollisuus. Esimiestyötä tehdään organisaation eri tasoilla, ja se sisältää siten myös erilaisia tehtäviä. On kuitenkin olemassa hyvän esimiestyön ydin, joka pysyy samana riippumatta organisaation koosta tai henkilön positiosta organisaatiossa. Tämä esimiestyön ydin syntyy mm. riittävistä juridista ja psykologisista tiedoista ja taidoista sekä itsetuntemuksesta, sosiaalisista taidoista ja ripauksesta huumoriakin. Hyvä esimiestyö kaikilla organisaatiotasoilla on avain menestyvään organisaatioon.

Työlainsäädäntö esimiestyön perustana

Yllättävän usein törmää tilanteeseen, jossa esimiehet eivät tiedä, minkälaisia lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia esimiestyöhön liittyy. Jos esimies ei tunnista asioita, joista hän on vastuussa tai joihin hänen tulisi puuttua, hän ei välttämättä edes osaa pyytää apua. Vaikka HR ja esimieskollegat ovatkin esimiehen tukena hankalissa tilanteissa, nopeaa reagointia vaativa tilanne tulee usein eteen yllättäen. Miten toimit, jos esimerkiksi epäilet tiimiläisesi tulleen humalassa työpaikalle tai huomaat yhden tiimiläisen olevan jatkuvasti muiden arvosteltavana? Entä kun tiimiläisesi toistuvasti ilmoittautuu maanantaisin sairaaksi? Esimieheltä vaaditaan herkkää korvaa työympäristöstä tuleviin hiljaisiin signaaleihin vaikkapa työuupumukseen tai kiusaamiseen liittyen. Onhan teidän organisaatiossanne kaikilla esimiehillä tieto siitä, että esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen he ovat henkilökohtaisesti juridisessa vastuussa työpaikalla tapahtuvista tilanteista?

Työsuhdelainsäädännön perusteet kuuluvat kiistatta esimiehen perustaitoihin. Esimies on työnantajan edustaja, joten hänen tulee omalta osaltaan varmistaa työnantajan velvoitteiden täyttyminen mm. tasapuoliseen kohteluun, syrjintäkieltoon ja työturvallisuuteen liittyen.

Erilaisuuden johtaminen toimivan tiimin menestystekijänä

Työsuhdelainsäädännön tuntemus on kuitenkin vasta pohja esimiestyölle. Tiimit koostuvat erilaisista persoonallisuuksista, jotka kukin tarvitsevat erilaista motivointia, palautteenantoa ja tukea niin rutiinitehtävissä kuin muutostilanteissakin. Osa tiimiläisistä hoitaa työnsä itsenäisesti kyselemättä, osa haluaa varmistaa jokaisen pikkuyksityiskohdankin esimieheltä. Joku toimii aina spontaanisti, kun toinen taas haluaa, että projekti etenee tarkan aikataulun mukaisesti. Yhdelle on tärkeää, että saa jakaa työkavereiden kanssa asiansa niin työelämään kuin vapaa-aikaansakin liittyen. Toinen ei jaksa työpäivää ilman taukoja omassa rauhassa ja hiljaisuudessa. Erilaisten persoonallisuustyyppien välillä saattaa syntyä väärinymmärrystä ja kahnausta. Kukapa muu kuin esimies on vastuussa niiden selvittelystä.

Itsetuntemus johtamistaitona

Oma persoonansa on toki esimieskin. Mitä paremmin hän tuntee itsensä, sitä paremmin hän pystyy kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Ymmärrys erilaisista persoonallisuus- ja vuorovaikutustyypeistä antaa valmiudet monimuotoisen tiimin johtamiseen. Mitä paremmat valmiudet esimiehellä on johtaa myös itseään, omaa ajanhallintaansa ja jaksamistaan, sitä enemmän hänellä on annettavaa omalle tiimilleen.  Tyhjästä kulhosta ei ole ammennettavaa muille, eikä kapea näkökulma anna tilaa erilaisten persoonallisuuksien vahvuuksille.

Menestyvässä organisaatiossa ei ole tilaa huonolle esimiestyölle

Selvää on, että huono esimiestyö tulee kalliiksi yritykselle. Hyvät työntekijät etsivät uuden työpaikan paremman esimiehen ja työarjen toivossa, mistä tulee rekrytointi- ja perehdytyskuluja. Jos tiiminjäsenet eivät ole motivoituneita, se vaikuttaa työtehoon ja tuottavuuteen. Ikävimmissä tilanteissa esimiehen virheellinen toiminta johtaa oikeustoimiin. Usein on myös niin, että mitä korkeammalla organisaatiossa esimies työskentelee, sitä kalliimmaksi huono esimiestyö tulee, sillä huono esimerkki ja virheelliset toimintatavat leviävät yllättävän nopeasti. Kannattaa pitää huolta, että esimiehet kaikilla tasoilla ovat hyvänä esimerkkinä toisilleen, koko organisaatiolle ja myös ulkoisille sidosryhmille.

Hyvällä esimiestyöllä menestykseen

Esimiehen rooli ei aina ole helppo, mutta riittävällä osaamisella, sparrauksella ja huolenpidolla, se antaa työntekijälle antoisan työtehtävän ja työnantajalle motivoituneen ja tehokkaan tiimipelaajan, joka vaikuttaa positiivisesti laajalle organisaatioon. Miten teidän organisaatiossanne on huolehdittu tästä oleellisen tärkeästä resurssista eli esimiesten riittävästä perehdytyksestä ja osaamisesta? Onko teillä jo tunnistettu johtamisen periaatteet ja esimiestyön kulmakivet?

Miten voisimme olla teidän apunanne esimiestyön kehittämisessä?
Tarkista myös syksyn avoimet esimieskoulutuspäivämme.

 

Jenni Pitkänen on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Valmentajana hänelle on tärkeää luoda edellytykset laadukkaalle ja innostavalle oppimisprosessille. Jennin erityisosaamiseen kuuluvat lisäksi muutosjohtaminen sekä osaamisen ja motivaation kehittäminen.