Työsopimuslain muutos voimaan heinäkuun alusta

Hallitus päätti 2018 kehysriihessään työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevan sääntelyn muuttamisesta. Tarkoituksena oli keventää henkilöön liittyvän irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä ja tällä tavoin alentaa työllistämisen kynnystä. Lopputuloksena työsopimuslaki muuttuu 1.7 lukien siten, että pienten työnantajien erityispiirteet otetaan huomioon henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen kokonaisharkinnan yhteydessä. Henkilöperusteinen työntekijän irtisanominen tällä hetkellä Työsopimuslaissa säädetään työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta…

Tutkimuksen tulos: Itseohjautuva kulttuuri rakennetaan yhteisillä pelisäännöillä, keskustelulla ja hyvällä johtamisella

Veros Oy, Psykologitoimisto Cresco Oy ja HR Legal Services Oy teettivät Kantar TNS:llä tutkimuksen toukokuussa 2019, jossa haettiin parempaa ymmärrystä siitä, miten työpaikoilla ajatellaan itseohjautuvuudesta, miten sen koetaan toteutuvan omalla työpaikalla ja mitä toimivan itseohjautuvuuden koetaan vaativan erityisesti esimiestyöltä ja johtamiselta. Lisäksi haluttiin yhdistää liikkeenjohdollinen, juridinen ja psykologinen osaaminen itseohjautuvuutta kehittävien asiakkaiden avuksi. Tutkimukseen vastasi…